Information för funktionärer

Denna arbetsinstruktion beskriver ackrediteringsansvariges huvuduppgift. Den ackrediteringsansvarige är den person som åkare och funktionärer först kommer i kontakt med på tävlingen.

Det kan vara lämpligt att den som är ansvarig för ackrediteringen är placerad vid entrén till ishallen och hälsar välkomna. Det är sedan den ackrediteringsansvariges uppgift att pricka av åkare, tränare, lagledare, tekniska funktionärer, tävlingspersonal och volontärer när de anländer till ishallen. Ett ackrediteringskort med symboler för olika zoner i ishallen kan underlätta logistiken med accesser.

Denna arbetsinstruktion beskriver huvuduppgiften för dig som ansvarar för administration, kopiering och anslag av papper.
Din uppgift är att sköta kopiering, utskrifter och eventuell annan administration samt att anslå tidsscheman, deltagarlistor och resultat i ishallen.

Utskrift av dokument

I dokumentet Lathund för utskrifter under tävling finns en beskrivning av vilka utskrifter som ska göras och vad de ska användas tillhttp://www.svenskkonstakning.se/Tavla/TavlingsarrangorerInformationochblanketter/A-tavling- SingelPar/

Reseräkningar till alla tekniska funktionärer ska också skrivas ut och lämnas i domarrummet. Dessa ska sedan skrivas under av arrangören, kopieras och lämnas tillbaka i domarrummet innan tävlingen är avslutad.http://www.svenskkonstakning.se/Tavla/TavlingsarrangorerInformationochblanketter/Gemensamm adokument/

När deltagarnas startordning är fastställd ska de tekniska funktionärernas papper skrivas ut. Dessa ska sorteras i ordning och buntar, en för varje teknisk funktionär och klass.

Tidsscheman och startordningar ska fortlöpande anslås för varje segment på väl synliga ställen i ishallen, både publikt och i omklädningsrum. Såväl ”översiktligt” schema som detaljerat schema, dvs.deltagarlista med time schedule, ska anslås. Säkerställ att scheman även finns tillgängliga i domarrum.
På konståkningstävlingar i Sverige har åkarna rätt att få veta av vilka personer de har blivit bedömda. Därför ska man alltid också anslå namnen på de tekniska funktionärerna och deras ansvarsområde.

Publicering av resultat

Snarast efter avslutad tävling för en klass ska resultat och Judges scores anslås i hallen på en synlig och lätt tillgänglig anslagstavla. Skiljedomaren och den tekniska kontrollanten signerar slutresultat. Originalen sparas och arkiveras. Arrangören stämmer av med skiljedomaren hur många exemplar av judges scores som ska skrivas ut. Tänk på att värna om miljön!

Resultat ska anslås på väl synliga ställen i ishallen.

Denna arbetsinstruktion beskriver huvuduppgifterna för dig som är arenaansvarig innan under och efter tävlingen.

Att vara arenaansvarig innebär att du ansvarar för uppbyggnad/nedmontering av domarpodium och eventuell kiss and cry enligt anvisningar.

Det är även du som sköter kontakten med vaktmästare och teknisk support/calc operatör, gör spolningsscheman, sköter skyltning i ishallen och ser till att det finns internet till eventuell streaming.

Det är rekommenderat att ansvarig tar tidig kontakt med teknisk support eller calc operatör.

Uppbyggnad av podium och Kiss and Cry

För bygge av domarpodium och eventuell kiss and cry så krävs det att man startar arbetet i god tid och är lösningsorienterad. Hur domarpodium ska iordningsställas framgår i arrangörsanvisningarna.

Domarpodium för tävlingar med Svenska Konståkningsförbundets utrustning och teknisk support ska vara färdigställt med bord för domare och teknisk panel senast 2 timmar innan lottning och helst 3 timmar innan.

Vi rekommenderar att annonsera för föreningens föräldrar att det behövs hjälp med bygge inför tävlingen så att du som ansvarig inte behöver stå och göra allt själv.

Spolningsschema

När alla startordningar är fastställda kan spolningsscheman sammanställas till vaktmästarna. Det är viktigt att informera vaktmästarna om att de är observanta på att vissa tidsförskjutningar kan ske under tävlingsdagarna.

Du ska alltid säkerställa att hinkar med snöslask och istrampare finns tillgängliga för att fylla hål innan varje spolpaus under dagen. Istramparna måste vara effektiva och har vanligen endast 2-3 minuter på sig.

Isen ska alltid spolas på morgonen före tävlingsstart.

Skyltning i ishallen

Det är viktigt att det är ordentligt skyltat i ishallen så att åkare, tekniska funktionärer, tränare och publik vet vart de ska gå. Det ska sättas skyltar på alla omklädningsrum till åkare samt till de tekniska funktionärernas rum. Även skyltar till mediautrymme, tränarrum och publikutrymme ska märkas ut.

Internet

För att kunna publicera resultat online och vid eventuell streaming på elitserietävling måste internet i ishallen finnas.

Uppsättning av teknisk utrustning

Framdragning av el ska göras i samband med att domarpodium iordningsställs. Ska elfiltar eller värmefläktar kopplas in krävs det att anslutning med separat säkring används för dessa.

Vid användning av distriktets utrustning eller utrustning som arrangör själv tillhandahåller hänvisas till ansvarig för respektive utrustning.

För förbundstävlingar och andra tävlingar som använder Svenska Konståkningsförbundets domarutrustning med teknisk support gäller följande:

 • Säkerställ att utrustningen har levererats av transportföretaget till arenan. Kontrollera detta under dagtid ett par dagar innan tävlingsstart. Eftersom utrustningen utgör ett stort värde och att tävlingen inte kan genomföras utan den, säkerställ att utrustningen är i tryggt förvar till dess att utrustningen ska tas i bruk.

 • Domarutrustning som har anlänt till arrangören inför tävlingen ska rullas fram och finnas tillgänglig i direkt anslutning till domarpodiet genast när podiet är färdigställt.

 • Transportlådorna med domarutrustningen får inte öppnas och utrustning tas fram utan att teknisk support finns på plats eller att utsedd teknisk support har lämnat instruktioner om att det kan göras.

 • Arrangören ska utse 2 handräckningspersoner, som hjälper till med kabeldragning och annat som teknisk support instruerar. Helst ska handräckningspersonerna vara desamma vid uppsättning som vid nedtagning. Arrangören bör utse en person som kan assistera teknisk support vid akut händelse. Lämpligast görs detta genom att teknisk support får mobilnummer till kontaktperson.

 • Tillgång till trådlöst nätverk med uppgifter om inloggningsuppgifter lämnas till teknisk support vid dennes ankomst.

 • Efter tävlingens slut ska arrangören säkerställa tillräcklig tid för teknisk supports nedtagning av domarutrustningen. Det innebär att ingen rivning av podium eller bortplockning av bord får göras inom 1,5 timme efter tävlingens slut. Stolar och filtar kan med fördel plockas bort genast. Planering av detta görs på teknisk supports instruktioner.

 • Teknisk support lämnar domarutrustningen färdigpackad i transportlådorna vid domarpodiets plats, för arrangören att ombesörja vidaretransport enligt instruktioner från

  Svenska Konståkningsförbundets kansli. Trygga förvaring till dess att transportföretaget har hämtat utrustningen.
  • Eftersom teknisk support kommer först och lämnar sist normalt på dagarna så är det bra att

  det finns mineralvatten/läsk och gärna kaffe så tidigt som möjligt vid dess plats på domarpodiet. Teknisk support är normalt i ishallen på dagen före tävling från ca 15/16-tiden, på tävlingsdagarna från 7-tiden. Det är rätt vanligt att hotellen inte serverar frukost så tidigt varför det är klädsamt att ha några mackor klara. Prata med teknisk support om tiderna.

Denna arbetsinstruktion beskriver domaransvarigs huvuduppgift som kort och gott är att se till att alla tekniska funktionärer har det bra och får allt de behöver under tävlingsdagarna.

De tekniska funktionärerna skickar innan tävlingen in svarsblanketter till arrangören där de anger om de behöver specialkost, boende, transport etc. Tävlingsledningen beslutar om det är du som domaransvarig som ansvarar för att sammanställa svarsblanketterna eller om uppdraget delegeras ut.

I domarrummet

I domarrummet bör det hela tiden finnas varma och kalla drycker samt något att äta. (t.ex. smörgåsar). Tänk på att spolpauserna är korta och att allt bör vara i ordning när spolpausen börjar.

När det är lunch är det bra om den serveras antingen i domarrummet eller i ett annat avskilt rum.

I domarrummet är det viktigt att det finns ett uppdaterat tidsschema, reseräkningar och annan viktig information.

Reseräkningarna ska samlas in under helgen och skrivas under samt kopieras av arrangören så att de tekniska funktionärerna får en kopia med sig hem.

Transport

Det är bra om domaransvarig stämmer av med de tekniska funktionärerna under helgen för att bestämma tid för transport till hotell, samt tåg, flyg etc. efter avslutad tävling. Du som domaransvarig kan sedan ge informationen vidare till den som ansvarar för alla eventuella transporter.

Denna arbetsinstruktion beskriver grindvaktens huvuduppgift. Huvuduppgiften är att släppa på och av åkarna från isen under både träning och tävling. Grindvakten finns på sin plats i god tid före uppvärmning/träning och innan åkarna kommer ut från omklädningsrummen.

Det är inte lämpligt att byta grindvakt mitt under en klass.

Uppvärmning/ Träning

Till varje uppvärmning/träningsgrupp samlas åkarna vid grinden för påstigning. Grindvakten öppnar grinden på given signal och låter samtliga åkare gå ut på isen. När sista åkare gått på stänger grindvakten grinden. Grindvakten öppnar sedan grinden när åkarna är på väg av vid uppvärmning/träningstidens slut. Om någon åkare väljer att kliva av tidigare öppnar grindvakten för denna och stänger sedan grinden igen. Grinvaken är kvar vid sin position under hela träningstiden.

Tävling

När en tävlingsåkare går på isen för att tävla stänger grindvakten grinden och ser till att ta bort tröjor eller liknade som kan ha blivit kvarglömt på sargen. När åkaren tackat för sitt åk öppnar grindvakten grinden för att åkaren ska kunna kliva av och släpper på nästa startande.

Grindvakten har även till uppgift att säkerställa att endast behöriga vistas i område närmast rinken där åkare går på och av isen. Behöriga är åkare med nästkommande startnummer och dess tränare samt övrig tävlingspersonal. När ny uppvärmningsgrupp ska på isen måste dessa åkare vänta i bakgrunden så länge som möjligt för att inte störa åkaren på isen.

Denna arbetsinstruktion beskriver musikspelarens huvuduppgift. Huvuduppgiften är att spela musik under tävling och träning. Musikspelaren sitter bredvid speakern.

Musikspelaren får aldrig stoppa musiken under pågående åkning på eget initiativ. Om skiljedomaren bedömer att musiken ska stoppas kommunicerar denne det med speakern. Skiljedomaren tar även beslut om musikspelaren ska spela om musiken från början eller om man ska fortsätta från en specifik tid. Detta kommuniceras till speakern.

Uppspelningen av musiken kommer att ske via programmet Skaters Musicplayer, i undantagsfall via CD spelare.

På samtliga tävlingar ska det finnas en person som är ansvarig för sjukvård. Med sjukvård avses här inte sjukvård som kräver högre medicinsk kunskap av legitimerad sjukvårdspersonal, utan en organisation där det finns en tydlig struktur för vem som gör vad om det sker ett tillbud (olycka).

Den som är ansvarig sjukvårdare under tävling kan vara sjukvårdsutbildad eller icke sjukvårdsutbildad person som känner sig trygg med att ansvara för organisationen och hantering av enklare första- hjälpen-material enligt nedan. Det är också önskvärt att sjukvårdaren/na kan hjärt-lungräddning.

Om sjukvårdaren är legitimerad sjukvårdspersonal måste den personen beakta det ansvar för vård, rådgivning och dokumentation som socialstyrelsen kräver och själv ta ansvar för att allt blir rätt och riktigt. Socialstyrelsens skrift för vad som gäller för legitimerad personal som arbetar i ideella föreningar finns här.

Tillbud som krävt sjukvårdande insats ska så fort som möjligt, men senast vid tävlingsdagens slut rapporteras till Svenska konståkningsförbundet på info@skatesweden.se

Efter avslutad tävling ska alla tillbud rapporteras via arrangörsrapporten.

Sjukvårdarens plats

Sjukvårdarens plats vid isen ska vara tydligt uppmärkt ”Sjukvårdare” och vara väl synlig. Symbolenrött kors på vit botten får inte användas då den är exklusiv symbol för sjukvård vid särskilda händelser och det endast är ett fåtal bemyndigade organisationer som har rätt att använda den.

Sjukvårdarens plats ska vara belägen så att den snabbt kan ta sig ut på isen och kan praktiskt även fungera som grindvakt under tävling.

Arrangören ska tillgodose att det finns ett rum så nära isen som möjligt dit man kan ta en olycksdrabbad person så att hen får återhämta sig i enskildhet. I detta rum ska det finnas filtar, vatten att dricka, muggar, näsdukar etc. Önskvärt är att det finns handfat och tillgång till vatten, tvål och pappershanddukar.

Utrustning

 • Första-hjälpen material som sjukvårdaren känner sig förtrogen med att använda, men

  • –  ska innehålla det mest basala såsom plåster för mindre blessyrer och tryckförband om en större blödning behöver stoppas, men behöver inte innehålla sårvårdsutrustning för behandlande omläggningar såsom exempelvis sårtvätt eller avancerat omläggningsmaterial. Sårskador av det slag att det krävs större omläggning ska hanteras på sjukvårdsinrättning

  • –  kan innehålla lindor för enkelt stödförband, cold pack, etc

  • –  får absolut inte innehålla några läkemedel, inte ens receptfria preparat eller

   naturpreparat

 • Engångshandskar, typ nitrilhandskar

 • Sax för att kunna klippa i kläder

 • Filtar

 • Broddar till skor som sjukvårdaren/na ska ha på sig när de är på plats vid isen

 • Extra uppsättningar broddar till skor för tillskyndande resurser

  Utöver organisationens egen utrustning ska sjukvårdaren ta reda på om det i arenan finns tillgång till annan utrustning såsom bår eller hjärtstartare och var den utrustningen i så fall är placerad. Det finns inget krav på att sjukvårdaren ska ha kunskap att hantera exempelvis en hjärtstartare, men var den finns ska vara känt.

  Vid olycka

  Om en olycka inträffar som kräver tillkallande av ambulans ska det finnas en väl känd och klar organisation för vem som gör vad. Sjukvårdaren stannar på plats med den skadade och ska då kunna ta hjälp av en person till som enkelt kan tillkallas. Teamet av sjukvårdare måste alltså i grunden bestå av minst två personer. Utöver sjukvårdarna ska en person möta upp ambulansen för att visa ambulanspersonalen vägen.

  Det måste sålunda finnas beredskap för två sjukvårdare så att en person blir kvar vid isen om den andra måste lämna sin plats för att bistå någon, i exempelvis sjukvårdsrummet, så att tävlingen/träningen kan fortsätta.

  För kommunikation mellan sjukvårdarna och andra nödvändiga funktioner som tävlingsledare och speaker är det bra om det finns exempelvis walkie talkie. Har man inte tillgång till sådan kommunikationsutrustning måste kommunikation säkerställas på annat sätt. Vårdkedjan får inte brista på grund av icke fungerande kommunikation.

  Om en åkare skadar sig mycket illa och blir liggande på isen hamnar man i den situationen att den skadade kan vara svår att flytta, samtidigt som man inte kan låta den ligga kvar på isen med risk för nedkylning och köldskador. Är den skadade medvetslös och inte kan förmedla sig måste man iaktta största försiktighet vid förflyttning med tanke på eventuella skador i huvudet eller nacken och en bår är att föredra för att eventuellt lyfta personen från isen. Finns kompetensen för säker förflyttning att tillgå är allt gott och väl, i annat fall kan det vara bäst att invänta ambulanspersonal.

  Checklista för sjukvårdare

  • Enskilt rum för sjukvård, var finns det?

  • Utrustning i rum för sjukvård enligt ovan, finns den?

  • Första hjälpen-utrustning, finns det som behövs enligt ovan?

  • Finns annan utrustning i arenan som bår och hjärtstartare, i så fall var?

  • Vilka hjälpmedel för kommunikation har ni?

  • Är kommunikationskedjan känd för de som ingår i sjukvårdsteamet?

  • Har ni upprättat en tydlig ordning för vem som gör vad?

  • Om ambulans behöver tillkallas var ska den komma, adress, grind, entré, etc.?

   Den som larmar måste kunna uppge denna information exakt.

  • Vem möter upp ambulansen och visar personalen vägen i arenan?

  • Vem ansvarar för att skyndsamt meddela Svenska konståkningsförbundet om ett tillbud via

   mejl enligt ovan?

  • Den som skriver arrangörsrapporten måste få relevant information om händelsen. Vem är

   det som skriver och ska ha denna fakta?

Denna arbetsinstruktion beskriver speakerns uppgift. Det är viktigt att ha en speaker med gott ordningssinne och som talar tydligt.

Det är speakern som hälsar alla välkomna på morgonen, presenterar och tackar alla deltagare och tekniska funktionärer samt uppdaterar publiken med aktuell information under tävlingsdagarna.

Speakern tar tiden när uppvärmningen startar, annonserar när en (1) minut av uppvärmningen återstår och meddelar när uppvärmningstiden är slut. Tidtagningen startar när den sista åkaren kliver på isen.

Från säsongen 2019-2020 varierar uppvärmningstiden mellan olika klasser men också mellan kortprogram och friåkning. Se Lathund Uppvärmningsgrupper samt stäm av med skiljedomaren för vilka tider som gäller.

Speakern behöver ha komradio eller liknande, mobiltelefon får dock inte användas, för kommunikation med skiljedomaren samt ett tidtagarur för att ta tid på uppvärmningen. Det är också viktigt att speakern är fokuserad på skiljedomaren då skiljedomaren exempelvis kan ge signal att en ny uppvärmningsgrupp kan starta. Speakern kan med fördel prata ihop sig med skiljedomaren innan tävlingsstart om hur arbetet under tävlingen ska fortlöpa.

För tävlingar där Teknisk Support finns på plats är det bra om speakern följer Tekniska Supports signal innan poängläsning.

Manus för speaker finns i separat dokument och ska följas. Manus för varje tävlingstyp finns under information och blanketter för arrangörer. Manus finns även för prisutdelning i samma dokument.http://www.svenskkonstakning.se/tavla/tavlingsarrangorerinformationochblanketter/

Det är inte rekommenderat att byta speaker mitt under en klass.

Denna arbetsinstruktion beskriver tidtagarens huvuduppgift. Tidtagarens uppgift är att ta noggrann tid på åkarnas program och bistå skiljedomaren med tidtagning.

Tidtagaren sitter bakom skiljedomaren och tar tid på åket samt meddelar skiljedomare vid programmets halvtid. Skiljedomaren ger instruktioner om hur tidtagningen ska gå till innan tävling. Tidtagaren behöver vara på sin plats innan uppvärmningsgruppen är på isen.

Arrangören säkerställer att tidtagaren är försedd med ett tidtagarur. Tidtagningsfunktionen i mobiltelefonen får inte användas.

Tidtagaren bör inte bytas under pågående klass.

Denna arbetsinstruktion beskriver huvuduppgiften för dig som ansvarar för transporter och logibokningar.

Logi

Arrangören bokar och står för logikostnaden för de tekniska funktionärer som bor på̊ annan ort och som har minst 50 km mellan bostad och ishall. Den tekniska funktionären ska ha anmält att logi önskas i sin svarsblankett.

På A tävlingar och elitserietävlingar ska även arrangören preliminärboka logi motsvarande förväntat antal långväga deltagare och tränare. Det lämpligaste är om en bokningskod finns som deltagande föreningar kan användas när de ska boka login. Arrangören ska göra sitt bästa för att erbjuda så bra priser som möjligt så undersök alltid förhandlingsmöjligheter. Logiplatsen kommer att presenters som officiell logi i inbjudan.

Kolla redan vid första kontakten med logiplatsen att frukosten kan serveras i god tid. Om tävlingen börjar kl. 09.00 ska frukosten kunna serveras allra senast kl. 06.30 men helst 06.00.

Transport

För de tekniska funktionärerna ordnas alla transporter till och från ishall, logiplats och tågstation, flygplats alt. flygbuss. De anger vilka ankomst och avresetider de har i sina svarsblanketter men det är bra att ta kontakt med var och en och stämma av när tävlingen närmar sig och även under tävlingshelgen inför avresan.

Transport för åkare och tränare vid ankomst och avresa bör också̊ erbjudas. Detta kan arrangören ta ut en mindre kostnad för. Var tydliga redan i inbjudan att detta måste anmälas på förhand och ha ett sista datum för anmälan för att underlätta planeringen, körschema etc.

Om det inte är gångavstånd mellan ishallen och det officiella logiplatsen som presenteras i inbjudan så ska arrangören ordna kostnadsfri transport för åkare och tränare. För att underlätta planeringen så rekommenderas även här att ha en deadline för sista anmälningsdag. Ta sedan höjd för att tidsschemat kan ändras och att åkare och tränare eventuellt kan behöva ändra sina tider när det närmar sig.